Публікації

Показано дописи з листопад, 2023

Відповідно до якого нормативного документа зберігаються другі примірники атестаційних листів?

 Другі примірники атестаційних листів зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 [23].

В який термін та в якій формі рішення атестаційної комісії II, III рівня про результати атестації доводиться до відома керівника відповідного закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу за місцем роботи педагогічного працівника?

Рішення атестаційної комісії II, III рівня про результати атестації не пізніше ніж через сім робочих днів з дати його прийняття доводиться до відома керівника відповідного закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу за місцем роботи педагогічного працівника шляхом подання (надсилання) витягу з протоколу її засідання та атестаційного листа на електронну адресу закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу у сканованому вигляді, а у разі її відсутності – поштовим відправленням із повідомленням про вручення [23].

Як доводиться до відома педагогічного працівника рішення атестаційної комісії I рівня про результати атестації?

 Рішення атестаційної комісії I рівня про результати атестації доводиться до відома педагогічного працівника шляхом видання йому атестаційного листа (надсилання на електронну адресу в сканованому вигляді) у порядку та строки, визначені у пункті 11 Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

Чи можна оригінал атестаційного листа педагогічного працівника бути відправлено поштою?

 За заявою педагогічного працівника оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення [23].

Чи може педагогічний працівник особисто з власної ініціативи отримати свій примірник атестаційного листа?

 Педагогічний працівник з власної ініціативи може особисто отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис [23].

Чи видається педагогічному працівнику другий примірник атестаційного лист з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії?

 Другий примірник атестаційного листа додається до особової справи педагогічного працівника [23]

Упродовж якого терміну та за яких умов видається педагогічному працівнику перший примірник атестаційного листа з відповідним рішенням атестаційної комісії?

 Перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видається педагогічному працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердження отримання) [23].

Як оформляється і хто підписує атестаційний лист?

 Атестаційний лист оформляється у двох примірниках, які підписують голова (головуючий на засіданні) атестаційної комісії та секретар [23].

Скільки видається атестаційних листів у випадку проведення одночасної (в межах однієї процедури) атестації педагогічного працівника з двох і більше навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін), які він викладає?

У випадку проведення одночасної (в межах однієї процедури) атестації педагогічного працівника з двох і більше навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін), які він викладаює, видається один атестаційний лист, що має містити інформацію про результати атестації за кожним із таких навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін) [23].

На підставі рішення атестаційної комісії за якою формою секретар оформляє атестаційний лист, у якому фіксується результат атестації педагогічного працівника?

 На підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційний лист за формою згідно з Додатком 3 до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, у якому фіксується результат атестації педагогічного працівника [23].

Яким документом і якою формою оформлюються засідання атестаційної комісії?

Засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом за формою, наведеною в додатку 2  Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

В яких випадках атестаційна комісія за відсутності педагогічного працівника, запрошеного в установленому порядку проводить засідання атестаційної комісії?

 У разі неявки педагогічного працівника, запрошеного в установленому порядку на засідання атестаційної комісії, атестаційна комісія, за наявності обставин, визначених у пункті 7 Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, проводить засідання за відсутності педагогічного працівника [23].

Чи може бути присутнім, в тому числі в режимі відеоконференцзв’язку, педагогічний працівник на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації?

 Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації, в тому числі в режимі відеоконференцзв’язку  [23]. 

Як надсилається запрошення педагогічного працівника на засідання атестаційної комісії II чи III рівня?

 Запрошення педагогічного працівника на засідання атестаційної комісії II чи III рівня надсилається також на електронну адресу відповідного закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу у сканованому вигляді (з підтвердженням отримання) [23].

Не пізніше якого терміну до дня проведення засідання та яка процедура підписання та вручення запрошення на засідання атестаційної комісії педагогічному працівникові?

 Запрошення на засідання атестаційної комісії підписує голова атестаційної комісії та не пізніше п’яти робочих днів до дня проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівникові під підпис або надсилається в сканованому вигляді на адресу електронної пошти (у разі наявності, з підтвердженням отримання) [23].

В якому випадку атестаційна комісія може запросити педагогічного працівника на своє засідання?

 Атестаційна комісія може запросити педагогічного працівника на своє засідання у разі виникнення до нього питань, зокрема пов’язаних з поданими ним документами [23].

Хто може аналізувати практичний досвід роботи педагогічного працівника?

 У випадку належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія має визначити зі складу атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення [23].

Яке рішення може прийняти атестаційна комісія для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника?

 Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи [23].

Які функції атестаційної комісії під час розгляду документів педагогічних працівників, які атестуються?

 Атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню достовірність, встановлює дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу I Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності) [23].

Чи дозволяється безпідставно відмовляти педагогічному працівнику в прийнятті документів, які відповідають вимогам?

 Забороняється безпідставно відмовляти педагогічному працівнику в прийнятті документів, які відповідають вимогам, зазначеним у Положенні про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

Хто реєструє документи подані до атестаційної комісії?

 Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються секретарем атестаційної комісії [23].

Які вимоги до подачі електронного варіанта документів педагогічного працівника?

 Електронний варіант документів (формат РВЕ, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання [23].

В якій формі педагогічний працівник, який атестується, може подати документи до відповідної атестаційної комісії?

 Педагогічний працівник, який атестується, може подати до відповідної атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі [23].

Які документи не подаються до атестаційної комісії ?

 Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії, яка створена в суб’єкті освітньої діяльності, відокремленому структурному підрозділі, органі управління у сфері освіти, у якому зберігається особова справа [23].

Протягом якого терміну з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення?

 Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення [23].

Не пізніше якого терміну інформація, про порядок проведення атестації, оприлюднюється на вебсайті закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти?

 Інформація про порядок проведення атестації, оприлюднюється на вебсайті закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією [23].

В який термін до атестаційної комісії подається заява за формою для проведення позачергової атестації?

 Для проведення позачергової атестації до 20 грудня до атестаційної комісії подається заява за формою, наведеною в додатку 1  Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

Чи може атестаційна комісія включити педагогічного працівника до списків, які підлягають черговій атестації у випадку відсутності педагогічного працівника?

 У випадку відсутності педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації у списку, за його заявою, поданою не пізніше 20 грудня поточного календарного року, атестаційна комісія включає його до списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації [23].

Яке рішення приймає атестаційна комісія у разі відмови у присвоєнні (підтвердженні наявної) кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії» і присвоєнні (підтвердженні) відповідної нижчої кваліфікаційної категорії?

 У разі відмови у присвоєнні (підтвердженні наявної) кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії» і присвоєнні (підтвердженні) відповідної нижчої кваліфікаційної категорії атестаційною комісією приймається рішення про відмову у присвоєнні та/або підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання [23].

Яке рішення приймає атестаційна комісія III рівня?

 Атестаційна комісія III рівня приймає рішення про: відповідність (невідповідність) керівників підпорядкованих закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів займаним посадам та присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій; присвоєння (підтвердження) педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) керівникам закладів освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям [23].

Які функції виконує атестаційна комісія III рівня?

 Атестаційна комісія III рівня: розглядає документи, подані керівниками закладів освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби); розглядає апеляції на рішення: атестаційних комісій I рівня закладів освіти підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям; атестаційних комісій II рівня щодо встановлення відповідності (невідповідності) педагогічних працівників, зокрема керівників, закладів освіти займаним посадам, присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) [23].

Які рішення приймає атестаційна комісія II рівня?

 Атестаційна комісія II рівня приймає рішення про: відповідність (невідповідність) педагогічних працівників підпорядкованих закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів (в яких працює менше 15 педагогічних працівників), займаним посадам; присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні); відповідність (невідповідність) керівників підпорядкованих закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів займаним посадам; присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) керівникам підпорядкованих закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів, які викладають навчальні предмети (інтегровані курси) [23].

Які функції виконує атестаційна комісія II рівня?

 Атестаційна комісія II рівня: розглядає документи, подані педагогічними працівниками закладів освіти, зокрема керівниками підпорядкованих закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби); атестує педагогічних працівників закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників; розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня [23].

Які рішення приймає атестаційна комісія I рівня?

 Атестаційна комісія I рівня приймає рішення про: відповідність (невідповідність) педагогічних працівників закладу освіти, структурного підрозділу займаним посадам; присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні) [23].

Які функції виконує атестаційна комісія І рівня?

 Атестаційна комісія I рівня розглядає документи, подані педагогічними працівниками (крім керівників) закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби) [23].

Які функції секретаря атестаційної комісії?

 Секретар атестаційної комісії: приймає, реєструє та зберігає документи, подані педагогічними працівниками; до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією; організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії; оформлює та підписує атестаційні листи; повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання); забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти [23].

Які функції виконує голова атестаційної комісії ?

 Голова атестаційної комісії проводить засідання атестаційної комісії, бере участь у голосуванні під час прийняття рішень атестаційної комісії, підписує протоколи засідань атестаційної комісії та атестаційні листи [23].

Де визначається порядок голосування (відкрито чи таємно) ?

 Порядок голосування (відкрито чи таємно) визначається на засіданні атестаційної комісії та фіксується в протоколі [23].

Чи може особа, яка входять до складу атестаційної комісії, брати участь в голосуванні щодо себе?

 Особи, які входять до складу атестаційної комісії, не беруть участі в голосуванні щодо себе у разі проходження ними атестації відповідно до пункту 3 Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

У якому випадку атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується?

 У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується [23].

Яким шляхом приймають рішення атестаційної комісії голосування?

 Рішення атестаційної комісії приймають шляхом голосування простою більшістю голосів  [23].

За яких умов атестаційна комісія на її засіданні є повноважною?

 Атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу [23].

У якому випадку на засіданні атестаційної комісії члени атестаційної комісії обирають особу, яка виконує обов’язки голови атестаційної комісії?

У такому разі на засіданні атестаційної комісії члени атестаційної комісії обирають особу, яка виконує обов’язки голови атестаційної комісії, визначені пунктом 5 Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, повноваження якої поширюються на роботу атестаційної комісії до завершення атестації керівника (заступника керівника) закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти, визначеного головою відповідної атестаційної комісії [23].

Хто не може головувати на засіданні атестаційної комісії ?

 Керівник (заступник керівника) закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти не можуть головувати на засіданні атестаційної комісії у разі проходження ними атестації відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

Кого має обрати атестаційна комісія II, III рівня у випадку відсутності голови атестаційної комісії?

 У випадку відсутності голови атестаційної комісії атестаційна комісія має обрати головуючим іншого члена атестаційної комісії, крім її секретаря [23].

Хто може бути головою атестаційної комісії II, III рівня?

 Головою атестаційної комісії II, III рівня є керівник (заступник керівника) органу управління у сфері освіти, закладу вищої освіти, який має відокремлені структурні підрозділи, що забезпечують здобуття загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти [23].

Хто може бути головою атестаційної комісії I рівня?

 Головою атестаційної комісії I рівня є керівник (заступник керівника) закладу освіти, структурного підрозділу [23].

За чиєю згодою може бути залучені представники профспілкових організацій до роботи атестаційної комісії?

 Представники профспілкових організацій за згодою залучаються до роботи головою атестаційної комісії відповідно до рішення уповноваженого профспілкового органу (за наявності у закладі освіти) або на територіальному рівні декількох профспілкових організацій –– за рішенням спільного представницького органу профспілок [23].

Хто може бути залучений до роботи атестаційної комісії із правом голосу?

 До роботи атестаційної комісії залучаються представники первинних або територіальних профспілкових організацій (до 2 осіб за згодою) із правом голосу [23].

Яка кількість членів атестаційної комісії не може бути?

 Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше ніж п’ять осіб [23].

Яким документом створюються атестаційні комісії закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти, та визначається персональний склад атестаційної комісії, призначаються голова та секретар атестаційної комісії?

 Атестаційні комісії створюються наказом керівника закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти, у якому визначається персональний склад атестаційної комісії, призначаються голова та секретар атестаційної комісії [23].

Чи можуть створювати власні атестаційні комісії II-III рівнів центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади освіти?

 Центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади освіти, можуть створювати власні атестаційні комісії II-III рівнів  У разі відсутності таких атестаційних комісій ІІ-III рівнів їхні функції, визначені Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, виконують атестаційні комісії II-III рівнів органів управління у сфері освіти за місцезнаходженням суб’єктів освітньої діяльності [23].

Які умови створення в закладах освіти, відокремлених структурних підрозділах атестаційної комісії IІІ рівня?

 Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління у сфері освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій [23].

Які умови створення в закладах освіти, відокремлених структурних підрозділах атестаційної комісії IІ рівня?

 Атестаційні комісії II рівня створюються в органах управління у сфері освіти сільських, селищних, міських рад, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти, які мають відокремлені структурні підрозділи [23].

Коли створюються атестаційна комісія для атестації педагогічних працівників?

 Для атестації педагогічних працівників щорічно не пізніше 20 вересня створюються атестаційні комісії [23].

Чи допускається створення перешкод для проходження педагогічним працівником атестації необгрунтована відмова у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та встановленні тарифного розряду?

 Не допускається створення перешкод для проходження педагогічним працівником атестації, необгрунтована відмова у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та встановленні тарифного розряду [23].

Як вчиняє атестаційна комісія або педагогічні працівники у випадку настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють діяльність атестаційної комісії та перешкоджають проведенню атестації?

 У випадку настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, та перешкоджають проведенню атестації, перебіг строків проведення атестації, встановлених Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, припиняється на час дії таких обставин і відновлюється після припинення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації [23].

Як працює атестаційна комісія у випадку, якщо строки, визначені Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, припадають на вихідний, неробочий, святковий день?

 Якщо строки, визначені Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, припадають на вихідний, неробочий, святковий день, то відповідний строк починається з першого за ним робочого дня [23].

Як атестуються особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно до частини п’ятої статті 58 Закону України «Про освіту» та/або ті, які пройшли педагогічну інтернатуру в установленому законодавством порядку?

 Особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно до частини п’ятої статті 58 Закону України «Про освіту» та/або ті, які пройшли педагогічну інтернатуру в установленому законодавством порядку, для продовження роботи на цих посадах атестуються упродовж другого року роботи, але не раніше ніж через один рік після призначення на посаду [23].

Через який час після прийняття на роботу педагогічних працівників здійснюється атестація?

 Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу [23].

Чи зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді?

За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання [23].

Чи зберігаються присвоєні кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) педагогічного працівника за ним до проведення чергової атестації?

 До проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) [23].

Скільки разів може здійснюватися зарахування сертифікації протягом строку дії сертифіката під час чергової або позачергової атестації педагогічного працівника, що проводиться за його ініціативи?

Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника [23].

За яких умов проводиться присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання?

 Присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання проводиться без урахування тривалості міжатестаційного періоду, без дотримання умов, визначених пунктами 8, 9  Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 та без проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням і оцінюванням його діяльності та професійних компетентностей.

Чи може успішне проходження сертифікації зараховуватися як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання?

 Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання [23].

Як встановлюється відповідність або невідповідність займаній посаді за результатами атестації керівникам закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів, їх заступникам та іншим педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій?

Керівникам закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів, їх заступникам та іншим педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій, за результатами атестації встановлюється їх відповідність або невідповідність займаній посаді та встановлюється (підтверджується) тарифний розряд [23].

Як атестується керівник закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, заступник керівника закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, які працюють на посаді педагогічного працівника, що передбачає здійснення педагогічної діяльності та наявність педагогічного навантаження?

Керівник закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, заступник керівника закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, які працюють на посаді педагогічного працівника, що передбачає здійснення педагогічної діяльності та наявність педагогічного навантаження, атестується за цією посадою у порядку, визначеному Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 [23].

Як присвоюється кваліфікаційна категорія педагогічному працівнику якщо в міжатестаційний період його довантажено годинами з інших предметів (інтегрованих курсів)?

Якщо в міжатестаційний період педагогічного працівника довантажено годинами з інших предметів (інтегрованих курсів), то присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження до чергової атестації [23].

Як атестуються педагогічні працівники, які працюють у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою та/або викладають один предмет (інтегрований курс), за основним місцем роботи?

Педагогічні працівники, які працюють у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою та/або викладають один предмет (інтегрований курс), атестуються за основним місцем роботи. В цьому випадку присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія та педагогічне звання або тарифний розряд поширюються на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та/або посадами [23].

Як атестуються педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу) ?

Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу), атестуються за кожною з посад [23].

Як атестуються педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору?

Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах [23].

Що є необхідною умовою для педагогічних працівників, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів (обов’язкові з навчальних предметів (інтегрованих курсів)?

Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов’язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти [23].

У якому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження?

У випадку коли педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження  [23].

З якого предмета атестуються педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів?

Педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю [23].

В якому документі визначаються посадові обов’язки педагогічного працівника?

Посадові обов’язки педагогічного працівника визначаються його посадовою інструкцією [23].

Які нормативні документи підтверджують стаж роботи та відомості про трудову діяльність на посадах педагогічних працівників?

Наявність стажу роботи на посадах педагогічних працівників визначається відповідно до даних його особової справи, трудової книжки або із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, що, відповідно до законодавства,  визначені Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 [23].

Чим підтверджується наявність освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня?

Наявність освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня підтверджується відповідним дипломом [23].

Чим підтверджується наявність освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня педагогічного працівника?

Наявність освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня педагогічного працівника підтверджується відповідним документом про освіту [23].

Як присвоюють кваліфікаційні категорії та педагогічні звання?

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно [23].

Яке педагогічне звання може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури дошкільних закладів освіти?

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури дошкільних закладів освіти [23].

За якими результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які вже мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» / «спеціаліст вищої категорії»?

За результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» / «спеціаліст вищої категорії» та які зокрема: упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію); беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти; були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів; підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань тощо [23].

За яких умов педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»?

Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік [23].

Чи включається час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду ?

Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються [23].

Який мінімальний проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації (міжатестаційний період) може бути, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника?

Міжатестаційний період (проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника [23].

За яких умов може проводитися позачергова атестація педагогічного працівника, якщо освітній рівень, стаж роботи на посаді відповідає вимогам, визначеним цим нормативним документом?

Позачергова атестація педагогічного працівника, якщо освітній рівень, стаж роботи на посаді відповідає вимогам, визначеним у пунктах 8, 9  Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, може проводитися за його ініціативою та/або за однією з таких умов: визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;  наявності освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня;  успішного проходження сертифікації [23].

У яких випадках проводиться позачергова атестація керівника?

У разі виявлення за результатами інституційного аудиту, проведеного відповідно до законодавства, низької якості освітньої діяльності закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу проводиться позачергова атестація керівника: закладу освіти (за ініціативою керівника відповідного органу управління у сфері освіти); відокремленого структурного підрозділу закладу фахової передвищої та вищої освіти (за ініціативою керівника закладу, що має відокремлені структурні підрозділи) [23].

Коли проводиться атестація після призначення педагогічного працівника на посаду?

Атестація проводиться не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду [23]

Яким нормативним документом визначаються кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що присвоюється (підтверджується) за результатами атестації?

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що присвоюється (підтверджується) за результатами атестації, визначаються відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109 [23].

За якими результатами педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді?

Педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді та у порядку, визначеному законодавством, встановлюється (підтверджується) тарифний розряд [23].

За якими результатами встановлюється відповідність або невідповідність займаній посаді педагогічного працівника?

За результатами атестації педагогічного працівника незалежно від обсягу його педагогічного навантаження (кількості навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін) встановлюється його відповідність або невідповідність займаній посаді та:  присвоюється (не присвоюється) кваліфікаційна категорія або підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєна кваліфікаційна категорія;  присвоюється (не присвоюється) педагогічне звання, підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєне педагогічне звання (у разі наявності) [23].

Який нормативний документ визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності?

Положення про атестацію педагогічних працівників визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності  [23].

Який мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, необхідний їм для проходження атестації?

Мінімальний загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, необхідний їм для проходження атестації, становить не менше ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС упродовж п’яти років [23].

Який мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації необхідний педагогічним працівникам для проходження атестації?

Мінімальний загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників (крім педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти), необхідний їм для проходження атестації, становить не менше ніж 120 годин або 4 кредити ЄКТС упродовж п’яти років [23].

Чи зараховується проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням наступної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати до набрання чинності Наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805?

Педагогічним працівникам, які до набрання чинності Наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати (один раз протягом дії сертифіката), проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням наступної (збереженням присвоєної) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання [23].

Чи продовжують працювати у закладах освіти педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальностями і були прийняті на посади до набрання чинності Наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805?

Педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності Наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805, продовжують працювати у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам (інтегрованим курсам, дисциплінам), які вони викладають, або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту [23].

Чи є дійсними кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805?

Кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності Наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805, є дійсними до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим цим наказом [23].

Чи може брати участь особа у розгляді апеляційної заяви, яка брала участь у прийнятті рішення, що оскаржується?

Під час розгляду апеляційної заяви педагогічного працівника у роботі атестаційної комісії не може брати участь особа, яка брала участь у прийнятті рішення, що оскаржується [23].

У який термін атестаційна комісія має розглянути апеляційну заяву для прийняття рішення?

Атестаційна комісія має розглянути апеляційну заяву та прийняти рішення протягом 15 робочих днів з дати її надходження [23]. 

Як оформити апеляційну заяву?

Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (з підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ – окремим файлом) [23].

Як подати і оформити апеляційну заяву?

Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (з підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ – окремим файлом) [23].