Публікації

Показано дописи з квітень, 2023

Чи потрібно подавати звіт про виконання державного замовлення?

Державні замовники подають Мінекономіки в установленому ним порядку звіт про виконання державного замовлення у грошовому виразі і стан фінансування його виконавців [16] .

Де виконавці державного замовлення розміщують обсяг державного замовлення?

Виконавці державного замовлення розміщують доведений відповідно до укладеного державного контракту обсяг державного замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти [16] .

Хто та згідно з чим вносить зміни до натуральних показників державного замовлення без збільшення їх загального обсягу?

Внесення змін до натуральних показників державного замовлення без збільшення їх загального обсягу за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями та напрямами підготовки робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійснюється Мінекономіки згідно з обґрунтуваннями державних замовників. Внесення інших змін до обсягів державного замовлення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки [16].

Яка установа та в які терміни подає проєкт рішення про затвердження державного замовлення?

Мінекономіки подає у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік Кабінетові Міністрів проект рішення про затвердження державного замовлення. У проєкті зазначеного рішення визначаються перелік державних замовників, обсяги фінансування державного замовлення, прийому та випуску фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та науковими ступенями, прийому та випуску робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на плановий рік, прогнозні загальні обсяги натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями [16].

Які установи та які дані подають для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників?

Для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників щороку до 15 вересня Мінекономіки подаються: 1) Державним центром зайнятості ‒ прогнозні показники розвитку ринку праці на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди, звітні дані за попередній рік та на останню звітну дату поточного року, в тому числі у розрізі регіонів, щодо: попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, у тому числі за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій; чисельності зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій; кількості випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що звернулися до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, зокрема ті, що навчалися за державним замовленням; кількості осіб, які працюють на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого роботодавцеві, та осі

Хто складає середньостроковий прогноз?

Середньостроковий прогноз складається Мінекономіки на підставі даних, наданих Держстатом, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні [16] .

За якими критеріями формується державне замовлення?

Критеріями формування державного замовлення є: задоволення потреб усіх сфер суспільного життя у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах з урахуванням середньострокового прогнозу (питома вага осіб з відповідною освітою в структурі працездатного населення); підвищення освітнього потенціалу населення (сукупний обсяг студентів, асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів, кваліфікованих робітників, інших категорій осіб, що зараховані на навчання та завершили навчання у навчальних закладах, у тому числі за державним замовленням); вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, підвищення кваліфікації та перепідготовки однієї особи за бюджетні кошти (орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем та формою навчання) [16].

Як розрахувати орієнтовну середню вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком?

Державний замовник на підставі поданих закладами, установами, що належать до сфери його управління, даних про показники вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання визначає орієнтовну середню вартість за такою формулою: 2) на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком: Восв1 = Восв х Іс1, Восв2 = Восв1 х Іс2, де Восв1 ‒ орієнтовна середня вартість у першому бюджетному періоді, що настає за плановим роком; Іс1 ‒ прогнозний індекс споживчих цін у першому бюджетному періоді, що настає за плановим роком, визначений в установленому порядку; Восв2 ‒ орієнтовна середня вартість у другому бюджетному періоді, що настає за плановим роком; Іс2 ‒ прогнозний індекс споживчих цін у другому бюджетному періоді, що настає за плановим р

Як розрахувати орієнтовну середню вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта на плановий рік?

Державний замовник на підставі поданих закладами, установами, що належать до сфери його управління, даних про показники вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання визначає орієнтовну середню вартість за за такою формулою: 1) на плановий рік: Восв = (В1 х К1 + В2 х К2 + … + ВN х КN) / (К1 + К2 + … + КN), де Восв ‒ орієнтовна середня вартість; В1, В2, ВN ‒ вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання; К1, К2, КN ‒ контингент закладу, установи. Дер

З урахуванням яких показників заклади, установи розраховують вартість підготовки за державним замовленням?

Заклади, установи розраховують вартість підготовки за державним замовленням одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання на плановий рік згідно з порядком, затвердженим МОН разом з Мінекономіки та Мінфіном, з урахуванням: 1) оплати праці працівників, які забезпечують підготовку одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача, а саме: оплати праці за ставками заробітної плати відповідно до навчальних планів, обсягу навантаження (для викладачів професійно-технічних навчальних закладів або вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації); оплати праці за посадовими окладами (ставками заробітної плати) відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, слухачів на одн

Який документ укладає державний замовник з виконавцем державного замовлення?

Державний замовник укладає з виконавцем державного замовлення державний контракт, в якому визначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця [5].

В яких випадках державне замовлення може бути розміщено без проведення конкурсу?

Розміщення державного замовлення здійснюється державними замовниками без проведення конкурсу у разі: забезпечення оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів, служби цивільного захисту, організація і порядок діяльності яких визначаються законом; забезпечення підготовки фахівців за відповідною спеціальністю одним навчальним закладом відповідно до наданої ліцензії; наявності конкретної угоди про надання освітніх послуг між навчальним закладом та замовником кадрів [5].

Хто та на яких засадах здійснює розміщення державного замовлення?

Розміщення державного замовлення здійснюється державними замовниками на конкурсних засадах (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти [5].

Чи можна внести зміни до затверджених обсягів державного замовлення на поточний рік?

У разі виникнення потреби у внесенні змін до затверджених обсягів державного замовлення на поточний рік державні замовники подають не пізніше 1 листопада зазначеного року центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, відповідні пропозиції. Внесення змін до натуральних показників державного замовлення без збільшення їх загальних обсягів за освітньо-кваліфікаційними та науковими рівнями здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, за обґрунтованим поданням державного замовника. Внесення інших змін до обсягів державного замовлення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення [5].

Хто затверджуює державне замовлення?

Державне замовлення разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними та науковими рівнями на наступні за плановим два бюджетні періоди щороку затверджуються окремим рішенням Кабінету Міністрів України [5].

Коли державні замовники вносять пропозиції до проєкту державного замовлення на плановий рік?

Державні замовники після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, пропозиції до проєкту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників середньорічної чисельності, орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, а також обсягів видатків, передбачених Державним бюджетом України на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування щодо наданих пропозицій [5].

Коли державні замовники подають пропозиції до проєкту державного замовлення на наступний за плановим рік та наступні два бюджетні періоди ?

Державні замовники подають до 1 грудня поточного року центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, пропозиції до проєкту державного замовлення на наступний за плановим рік та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразах відповідно до затверджених критеріїв у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань і спеціальностей з урахуванням середньострокового прогнозу. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, визначає зведені проєктні обсяги державного замовлення, подає їх центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної бюджетної політики для включення їх до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік [5]. 

Коли подають статистичні та інші відомості для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників?

Для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Національна академія наук України, галузеві національні академії наук, спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, а також спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні подають до 15 вересня поточного року центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, статистичні та інші відомості. Середньостроковий прогноз складається відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, доводить до 1 листопада поточн

Який орган складає середньостроковий прогноз потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці?

Середньостроковий прогноз потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі ‒ середньостроковий прогноз) складається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, на підставі даних, наданих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національної академії наук України, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ, спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, а також спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні [5]. 

Який орган формує державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів?

Державне замовлення формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та інших державних замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків Державного бюджету України на зазначені цілі. Координація діяльності державних замовників щодо розміщення та виконання державного замовлення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення [5].

Які основні напрямки зовнішньоекономічна діяльність у сфері фахової передвищої освіти?

Зовнішньоекономічна діяльність закладу фахової передвищої освіти провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності закладу фахової передвищої освіти є: 1) організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у заклади фахової передвищої освіти України; 2) провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка кадрів для іноземних держав; 3) організація академічної мобільності учасників освітнього процесу; 4) організація практики, стажування за кордоном педагогічних (науково-педагогічних) працівників та осіб, які здобувають фахову передвищу освіту [2].  

Які основні напрями міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти?

Заклади фахової передвищої освіти здійснюють міжнародне співробітництво, укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки із закладами освіти та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства. Основними напрямами міжнародного співробітництва закладів фахової передвищої освіти є: 1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками; 2) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; 3) участь у міжнародних освітніх програмах; 4) спільна видавнича діяльність; 5) надання послуг, пов’язаних із здобуттям іноземними громадянами фахової передвищої освіти в Україні; 6) створення спільних освітніх програм з іноземними закладами освіти; 7) відрядження за кордон педагогічних (науково-педагогічних) працівників для педагогічної, науково-педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також

Яка державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти?

Держава з метою гармонізації законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері фахової передвищої освіти та імплементації найважливіших положень міжнародних документів підтверджує пріоритетність норм міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. З метою розвитку міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти та інтеграції системи фахової передвищої освіти до світового освітнього простору держава сприяє: 1) впровадженню механізму гарантії якості фахової передвищої освіти для створення необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості фахової передвищої освіти України та подібних ланок освіти в європейському освітньому просторі; 2) узгодженню Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій; 3) співпраці з Європейською мережею національних центрів інформації про академічну мобільність та визнання; 4) впровадженню на міжнародному ринку результатів технічних, технологічних та інших ро

Як держава сприяє міжнародній академічній мобільністі?

Держава створює умови для: реалізації права учасників освітнього процесу на міжнародну академічну мобільність; розроблення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями; залучення іноземців до навчання та викладання в закладах освіти України. Держава сприяє участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників [1].

Як відбувається участь у міжнародних дослідженнях якості освіти?

Держава з метою незалежного оцінювання якості освіти забезпечує участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти. Рішення про участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти приймає Кабінет Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень. Результати міжнародних порівняльних досліджень якості освіти обов’язково оприлюднюються та враховуються органами державної влади під час формування державної політики у сфері освіти [1].

Ким затверджується порядок і оплата праці педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання в закладах освіти за кордоном?

Порядок направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання в закладах освіти за кордоном, а також умови оплати їхньої праці затверджує Кабінет Міністрів України. За такими працівниками зберігається основне місце роботи, а період такої роботи зараховується до їхнього стажу роботи [1].

Яким чинном держава сприяє популяризації та вивчення української мови та культури за кордоном?

Держава здійснює заходи з популяризації та вивчення української мови та культури за кордоном, у тому числі шляхом направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання в закладах освіти за кордоном української мови, літератури, культури, історії, географії тощо відповідно до міжнародних угод [1].

Яким чином держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері освіти?

Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері освіти шляхом: здійснення заходів щодо розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва; створення належних правових та фінансово-економічних умов для міжнародного співробітництва, зокрема, встановлення відповідних бюджетних призначень у державному бюджеті та фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, відрядження за кордон учасників міжнародних проектів і програм відповідно до умов договорів; сприяння залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм і проектів; популяризації та координації діяльності, пов’язаної з міжнародним співробітництвом, створення відповідних інформаційних центрів, у тому числі за кордоном; надання консультативної підтримки з питань міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки; здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства [1].

Хто може брати участь у реалізаціїї міжнародних проєктів і програм?

Заклади освіти, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів і програм [1].

Хто використовує матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної діяльності?

Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної діяльності використовуються закладами освіти, науковими, науково-виробничими установами системи освіти для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами згідно із законодавством [1].

Хто сприяє міжнародному співробітництву закладів освіти?

Держава сприяє міжнародному співробітництву закладів освіти та органів управління освітою, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне, наукове та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них із-за кордону для навчальних і наукових цілей [1].

Який орган проводить роботу пов’язану із встановленням еквівалентності атестатів, дипломів тощо?

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки проводить роботу, пов’язану із встановленням еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій, вчених звань і наукових ступенів, крім випадків, передбачених спеціальними законами [1].

Хто має право провадити зовнішньоекономічну діяльність?

Заклади освіти та наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ) [1].

Хто має право укладати договори про співробітництво з установами іноземних країн?

Заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо[1] .

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для керівництва, консультування, рецензування та проведення захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»?

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту) для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» до 20 (30) годин на одного здобувача фахової передвищої освіти, зокрема: по 0,50 години кожному з членів екзаменаційної комісії, до 16 годин – керівнику і консультантам, до 2 годин рецензенту.Кількість членів комісії – не більше трьох осіб, включаючи голову (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб за вмотивованим рішенням закладу фахової передвищої освіти. За одним керівником закріплюється до восьми кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) [25].

Яка норма часу потрібна для керівництва навчальною, виробничою технологічною, іншими видами практик?

Керівництво навчальною, виробничою технологічною, іншими видами практик, включаючи приймання звітів з практики для безпосередніх керівників від закладу фахової передвищої освіти – 1 година на одного студента на один тиждень [25].

Яка норма часу потрібна для проведення семестрових екзаменів в усній та письмовій формах?

Проведення семестрових екзаменів: - в усній формі 0,33 години на одного здобувача фахової передвищої освіти; - у письмовій формі до 3 годин на одну академічну групу; 0,50 години на перевірку однієї роботи [25].

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, військових зборів?

Проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, військових зборів, передбачених навчальним планом 6 годин на одну академічну групу на кожного викладача, який бере участь у поході, військових зборах. Не більше двох викладачів (фізичної культури, допризовної підготовки) або один викладач (фізичної культури, допризовної підготовки) та керівник фізичного виховання, або не більше двох викладачів, які викладають профільні дисципліни. Проводиться один раз за весь час навчання здобувача фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти [25].

Яка норма часу потрібна для проведення семестрового заліку?

Для проведення  семестрового заліку надається 2 години на одну академічну групу [25].

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для керівництва і приймання (захисту) індивідуальних завдань?

Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом: - письмових робіт, крім курсових проєктів та курсових робіт (зокрема рефератів, перекладів тощо) 0,25 годин на одну роботу. Одну роботу перевіряє один викладач; - розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт 0,50 години на одну роботу .Одну роботу перевіряє і приймає один викладач; - курсових робіт із фахових навчальних дисциплін 3 години на керівництво однією курсовою роботою, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту. Кількість членів комісії – не більше трьох осіб; - курсових проєктів із загальнотехнічних навчальних дисциплін 3 години на керівництво одним курсовим проєктом, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту. Кількість членів комісії – не більше трьох осіб; - курсових проєктів із фахових навчальних дисциплін 4 години на керівництво одним курсовим проєктом, 0,33 години кожному з членів комісії на проведення захисту.Кількість членів

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для перевірки контрольних (модульних) робіт, що виконуються під час самостійної роботи?

Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи 0,33 години на одну роботу. Одну роботу перевіряє один викладач [25].

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для перевірки контрольних (модульних) робіт?

Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час аудиторних занять 0,25 години на одну роботу. Одну роботу перевіряє один викладач [25].

Яка норма часу потрібна для проведення консультацій перед випускними екзаменами у закладі фахової передвищої освіти?

Проведення консультацій перед випускними екзаменами курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти, вступними іспитами, семестровими контрольними заходами, атестацією здобувачів 2 години на одну групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб або академічну групу перед кожним випускним екзаменом, вступним іспитом, семестровим контрольним заходом, а також перед кожною атестацію з навчальної дисципліни, що входить до програми атестації [25].

Яка норма часу потрібна для проведення консультацій для різних форм здобуття освіти?

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом навчального семестру (триместру) від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу: - 2 відсотки для денної (очної) форми здобуття освіти; - 6 відсотків для заочної, дистанційної форми здобуття освіти. Для екстернатної форми здобуття освіти обсяг часу на проведення консультацій визначається індивідуальним навчальним планом екстерна, але він не має перевищувати обсяг часу, що визначений для заочної, дистанційної форми здобуття освіти [25].

Яка норма часу для проведення індивідуальних занять?

Проведення індивідуальних занять 1 година на одне навчальне заняття за одну академічну годину у випадку реалізації освітніх програм з окремих спеціальностей галузей знань 02 Культура і мистецтво та 01 Освіта/Педагогіка, підготовка за якими передбачає проведення індивідуальних занять. Час для проведення індивідуальних занять встановлюється викладачам згідно з графіком проведення навчальних занять, затвердженого в порядку, визначеному закладом фахової передвищої освіти [25].

Яка норма часу для проведення семінарських занять?

Проведення семінарських занять 1 година на одну академічну групу за одну академічну годину [25].

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для проведення лабораторних занять?

Проведення лабораторних занять  1 година на одну академічну групу за одну академічну годину або на кожну підгрупу академічної групи. Допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю не менше 15 осіб [25]

Яка норма часу встановлена для проведення практичних занять?

Проведення практичних занять 1 година на одну академічну групу за одну академічну годину або на кожну підгрупу академічної групи. Допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю не менше 15 осіб у разі, якщо чисельність здобувачів освіти при проведенні практичних занять з окремих навчальних дисциплін регламентується з огляду на особливості вивчення таких дисциплін або дотримання безпечних і нешкідливих умов навчання [25].

Яка норма часу потрібна для проведення лекцій?

Проведення лекцій (уроків за освітніми програмами здобуття повної загальної середньої освіти), інших аудиторних занять, крім лабораторних, семінарських, практичних та індивідуальних передбачає 1 година за одну академічну годину [25].

Яка норма часу необхідна для проведення повторної перевірки письмових робіт випускних екзаменів?

Повторна перевірка письмових робіт випускних екзаменів курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти та вступних іспитів до закладів фахової передвищої освіти 0,15 години на перевірку однієї роботи. Вибірковій перевірці підлягає до 10 відсотків робіт від їх загальної кількості, крім робіт, які оцінені на «відмінно» та «незадовільно», що перевіряються у обов’язковому порядку [25].

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для проведення випускних екзаменів курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти?

Проведення випускних екзаменів курсів з підготовки до вступу до закладу фахової передвищої освіти або вступних іспитів (фахових випробувань) до закладів фахової передвищої освіти, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників: 1) усних 0,25 години кожному членові комісії на одного слухача (вступника) Кількість членів комісії не більше трьох осіб 2) письмових: а) з мови та літератури: - диктант 1 година на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб та 0,33 години на перевірку однієї роботи Кількість членів комісії – не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії - переказ 2 години на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб та 0,5 години на перевірку однієї роботи Кількість членів комісії – не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії - твір 4 години на групу слухачів (вступників) чисельністю до 30 осіб та 0,5 години на перевірку однієї роботи Кількість членів комісії – не більше двох осіб. Одну роботу перевіряє один член комісії

Яка норма часу та кількість членів комісії потрібна для проведення співбесіди з вступниками?

Проведення співбесіди з вступниками 0,25 години кожному членові комісії на одного вступника. Кількість членів комісії – не більше трьох осіб [25].

Що таке семінарське заняття?

Семінарське заняття – вид навчальної роботи під керівництвом викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною групою [25].

Що таке практичне заняття?

Практичне заняття – вид навчальної роботи під керівництвом викладача, що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального завдання з метою практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або лабораторіях закладу, оснащених необхідними засобами навчання, обчислювальною технікою однією академічною групою (підгрупою) [25].

Що таке практична підготовка?

Практична підготовка – вид навчальної роботи, що проводиться на базах практики (структурних підрозділах відповідного або іншого закладу фахової передвищої освіти, підприємствах, закладах, установах, організаціях) з урахуванням специфіки підготовки за певною спеціальністю з метою набуття здобувачем освіти професійних навичок і вмінь під керівництвом педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти та з залученням працівника підприємства, закладу, установи, організації з відповідним фахом [25].

Що таке потік?

Потік – декілька академічних груп з однієї або кількох спеціальностей, об’єднаних з метою проведення окремих лекцій або інших навчальних занять [25].

Що таке лекція?

Лекція – вид навчальної роботи, що полягає у викладі теоретичного матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни для потоку (декількох академічних груп). В окремих випадках лекція може проводитися для однієї групи [25].

Що таке лабораторне заняття?

Лабораторне заняття – вид навчальної роботи під керівництвом викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто експериментів (дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою проведення досліджень. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях закладу з однією академічною групою (підгрупою) [25].

Що таке консультація ?

Консультація – вид навчальної роботи, що полягає у наданні викладачем роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, допомоги у проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні індивідуальних завдань. Проводиться для здобувачів освіти однієї академічної групи або потоку [25].

Яку кількість осіб має складати академічна група, сформована зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво, а також за аналогічними освітньо-професійними програмами галузі знань 01 Освіта/Педагогіка?

Кількість осіб у академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, має складати: кількість осіб в академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво, а також за аналогічними освітньо-професійними програмами галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, може бути зменшена вдвічі у порівняні з вищенаведеними [25].

Яку кількість осіб мають складати академічна група, другого – четвертого років навчання?

Кількість осіб у академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, має складати: другого – четвертого років навчання на основі базової загальної середньої освіти, першого та інших років навчання на основі повної загальної середньої освіти, а також у змішаних академічних групах першого та інших років навчання, до яких зараховані здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової (повної загальної середньої освіти) та/або на основі освітнього рівня кваліфікованого робітника – не менше 15 осіб [25].

Яку кількість осіб має складати академічна група, сформована на основі освітнього рівня кваліфікованого робітника?

Кількість осіб у академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, має складати: першого та інших років навчання на основі освітнього рівня кваліфікованого робітника – не менше 10 осіб [25].

Яку кількість осіб має складати академічна група денної форми здобуття освіти?

Кількість осіб у академічній групі, сформованій зі здобувачів фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, має складати: першого року навчання на основі базової (повної) загальної середньої освіти – не менше 15 і не більше 34 осіб [25].

Що таке індивідуальне заняття?

Індивідуальне заняття – вид навчальної роботи, що проводиться викладачем з одним (кількома) здобувачем(ами) освіти з метою підвищення рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей [25].

Що таке індивідуальне завдання?

Індивідуальне завдання – вид навчальної роботи, що полягає у самостійному виконанні здобувачем освіти завдань з окремих дисциплін у вигляді рефератів, розрахункових, графічних, курсових робіт, кваліфікаційних робіт, дипломних проєктів або робіт за консультуванням відповідного викладача. В окремих випадках для декількох здобувачів освіти може бути визначено одне індивідуальне завдання з певної тематики [25].

Що таке академічна група?

Академічна група – офіційно створений відповідно до наказу керівника закладу фахової передвищої освіти осередок, сформований із здобувачів фахової передвищої освіти певного року навчання та форми здобуття освіти в межах одного відділення, але не обов’язково за однією спеціальністю [25].

Що таке академічна година?

Академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу, що застосовується для планування та обліку навчальної роботи. Тривалість академічної години становить 45 астрономічних хвилин (тривалість двох поєднаних академічних годин (пари) може становити від 80 до 90 хвилин) [25].

Між ким укладається договір за надання додаткових освітніх послуг?

Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату. Інші питання оплати навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, додаткових освітніх послуг у закладах освіти регулюються законодавством [1].

Чи має право заклад освіти змінювати плату за навчання?

Заклад освіти має право змінювати плату за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік [1]. 

Яким документом встановлюються розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг?

Розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором. Плата може вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку [1]. 

За рахунок яких коштів суб’єкти освітньої діяльності не можуть фінансуватися?

Суб’єкти освітньої діяльності не можуть фінансуватися за рахунок коштів: фізичної особи, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; юридичної особи з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта, або зареєстрованої на території держави-агресора або держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта [1]. 

Які є джерела фінансування суб’єктів освітньої діяльності?

Джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути: державний бюджет; місцеві бюджети; плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів; плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; гранти вітчизняних і міжнародних організацій; дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору; добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством [1]. 

За рахунок яких коштів здійснюється фінансування професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти?

Фінансування професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Витрати, що покриваються за рахунок відповідних освітніх субвенцій, визначаються спеціальним законом [1]. 

Які особливості проведення наступного планового заходу суб’єкта господарювання для державного нагляду (контролю)?

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза [14]. 

З якою періодичністю здійснюються планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері вищої освіти?

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері вищої освіти здійснюються з такою періодичністю: з високим ступенем ризику ‒ не частіше одного разу на два роки; із середнім ступенем ризику ‒ не частіше одного разу на три роки; з незначним ступенем ризику ‒ не частіше одного разу на п’ять років [14]. 

За якою шкалою визначають ступінь ризику суб’єкта господарювання?

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою: від 41 до 100 балів ‒ до високого ступеня ризику; від 21 до 40 балів ‒ до середнього ступеня ризику; від 0 до 20 балів ‒ до незначного ступеня ризику [14]. 

За якими критеріями оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти?

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать: чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки; кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи; стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації; кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; наявність відокремлених структурних підрозділів; наявність іноземних здобувачів вищої освіти; частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм [14]. 

Що належить до майна закладів фахової передвищої освіти?

До майна закладів фахової передвищої освіти належать: нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо; майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав; інші активи, визначені законодавством [2]. 

Який порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника?

Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти. Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної (вченої) ради закладу освіти. Вчена рада закладу вищої освіти може доручити розгляд таких питань педагогічним (вченим) радам структур

Як визнаються результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти [14].

Коли працівникові потрібно надати звіт про проходження ним підвищення кваліфікації?

Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства [14].

Що є підставою укладання договору між закладом освіти та суб’єктом підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації?

На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти (уповноважена ним особа) забезпечує укладення між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації договору про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік [14].

Що включає план підвищення кваліфікації закладу фахової передвищої освіти на відповідний рік?

План підвищення кваліфікації певного закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником. План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою. За погодженням педагогічного або науково-педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і

Хто затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти?

З метою формування плану підвищення кваліфікації певного закладу освіти на поточний рік пропозиції педагогічних та науково-педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. За згодою педагогічного або науково-педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік в межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками). У разі невідповідності пропозиції вимогам, визначеним абзацом третім пункту 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800  «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», така пропозиція не розгля

Яка процедура оформлення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів?

Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності вебсайту закладу освіти ‒ на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року. На підставі орієнтовних планів підвищення кваліфікації суб’єкти підвищення кваліфікації, що фінан

Чи потрібно підвищувати кваліфікацію завідувачу відділення в рік призначення на посаду?

Керівник, заступники керівника, керівник філії, відділення, циклової, методичної комісії закладу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які вперше призначені на відповідну посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи [14].

Який загальний обсяг становить підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти?

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не

Яка послідовність підвищення кваліфікації, якщо педагогічний працівник викладає декілька навчальних предметів (дисциплін)?

У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством [14].

Які вимоги до проведення стажування педагогічних працівників?

Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації. Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Індивідуальна програма стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження стажування педагогічним та/або науково-педагогічним працівником. Між закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить (проходять) стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох працівників. У такому випадку індивідуальна (індивідуальні) програма (програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до договору. За пропозицією однієї із сторін договору, до нього можуть вноситися зміни (уточнення) шляхом укладення відповідної додаткової угоди (додатка до угоди). Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників може здійснюватися в закладах освіти, установах, органі

Чи можна враховувати стажування як підвищення кваліфікації?

Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Основними видами підвищення кваліфікації є: ·навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; ·стажування. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», можуть бути визнані як підвищення кваліфікації. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнан

Яку інформацію має містити програма підвищення кваліфікації?

Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо). Програма також може містити інформацію про: ·розподіл годин за видами діяльності (консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо); ·особу (осіб), які виконують програму (рівень вищої освіти, категорія, науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, місце та/або досвід роботи тощо); ·строки виконання програми; ·місце виконання програми (за місцезнаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації та/або за місцезнаходженням замовника тощо), очікувані результати навчання; ·вартість (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги; ·графік освітнього процесу; ·мінімальну та

Хто може організовувати і проводити підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа ‒ підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. Суб’єкт підвищення кваліфікації може організовувати освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною програмою. Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації [14].

Чи вважається здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань підвищенням кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників?

Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників [14].

Чи можуть бути заміщені посади педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва?

Посади педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами на умовах строкового трудового договору [14].

Коли враховуються результати підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти?

Результати підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти враховуються: ·під час проведення атестації педагогічних, науково-педагогічних працівників; ·під час призначення на посаду чи укладення трудового договору [2].

Як складається річний план підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти?

Педагогічна (вчена) рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних (науково-педагогічних) працівників затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу) [2].

Хто обирає вид, форму, суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти?

Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник [2].